f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
"ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงกรุงเทพ" ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ลงวันที่ 17/05/2564

ภาพการปฏิบัติงาน "ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงกรุงเทพ" ของแขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13
เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564


'