วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 31/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีระหว่างกม.141+500-กม.142+100 ,ทล305ตอนองครักษ์-นครนายกที่กม.53+000 ,ทล305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ที่กม.28+200 ,ทล3261ตอนคลอง10-หนองเสือระหว่างกม.9+588-กม.9+988 ปริมาณงาน 587 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,080 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทล.๓๐๕ ตอน วัดนาบุญ-คลอง ๑๔ กม.๑๕+๑๔๕-กม.๓๔+๒๐๐,ทล.๓๐๕ ตอน คลอง ๑๔-องครักษ์ กม.๓๔+๒๐๐-กม.๔๔+๐๗๘ และ ทล.๓๐๕ ตอน องครักษ์-นครนายก กม.๔๔+๐๗๘-กม.๗๔+๘๑๑ ปริมาณงาน ๒๔๑.๕๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน คลองยาง - นครนายก ระหว่าง กม.๑๒๙+๕๐๐ - กม.๑๓๑+๘๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน นครนายก - ปากพลี ระหว่าง กม.๑๓๑+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑๖๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน วัดนาบุญ - คลอง ๑๔ ระหว่าง กม.๑๕+๑๕๔ - กม.๓๔+๒๐๐, ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนคลอง ๑๔ - องครักษ์ ระหว่าง กม.๓๔+๒๐๐ - กม.๔๔+๐๗๘ และทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.๔๔+๐๗๘ - กม.๗๔+๘๑๑ ปริมาณงาน ๒๔๑.๕๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.๑๓+๙๕๐ - กม.๑๕+๕๙๕ ปริมาณงาน ๔๖ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างงานจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 305 ที่ กม.25+250 (แยกองค์การเภสัช) โดยมีรายละเอียดดังนี้.- (1).จ้างซ่อมตัว Set Program จำนวน 3 ตัว (2).ตรวจสอบ Set ระบบและตั้งเวลา Program ตู้ใหม่ จำนวน 1 ตู้ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 305ตอนองครักษ์-นครนายกระหว่างกม.44+078-กม.72+665(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน444,925.30ตร.ม.และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 3076ตอนนครนายก-บางหอยระหว่างกม.0+000-กม.22+041ปริมาณงาน169, เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่นชนิด AC 60/70 ขนาดจุ 200 กก. มอก.371-2530 จำนวน 10 ถัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 159 รายการ