วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 08/04/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงนครนายก บริเวณแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.๕๔ + ๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 08/04/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงนครนายก บริเวณแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.54 + 000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
43 07/04/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน คลอง ๑๔ - องครักษ์ ระหว่าง กม.๔๐+๖๓๐ - กม.๔๑+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑,๑๒๐ ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 31/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีระหว่างกม.141+500-กม.142+100 ,ทล305ตอนองครักษ์-นครนายกที่กม.53+000 ,ทล305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ที่กม.28+200 ,ทล3261ตอนคลอง10-หนองเสือระหว่างกม.9+588-กม.9+988 ปริมาณงาน 587 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,080 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทล.๓๐๕ ตอน วัดนาบุญ-คลอง ๑๔ กม.๑๕+๑๔๕-กม.๓๔+๒๐๐,ทล.๓๐๕ ตอน คลอง ๑๔-องครักษ์ กม.๓๔+๒๐๐-กม.๔๔+๐๗๘ และ ทล.๓๐๕ ตอน องครักษ์-นครนายก กม.๔๔+๐๗๘-กม.๗๔+๘๑๑ ปริมาณงาน ๒๔๑.๕๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 26/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน คลองยาง - นครนายก ระหว่าง กม.๑๒๙+๕๐๐ - กม.๑๓๑+๘๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน นครนายก - ปากพลี ระหว่าง กม.๑๓๑+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑๖๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 26/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน วัดนาบุญ - คลอง ๑๔ ระหว่าง กม.๑๕+๑๕๔ - กม.๓๔+๒๐๐, ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนคลอง ๑๔ - องครักษ์ ระหว่าง กม.๓๔+๒๐๐ - กม.๔๔+๐๗๘ และทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.๔๔+๐๗๘ - กม.๗๔+๘๑๑ ปริมาณงาน ๒๔๑.๕๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 25/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.๑๓+๙๕๐ - กม.๑๕+๕๙๕ ปริมาณงาน ๔๖ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 24/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 202 รายการ