f
แขวงทางหลวงสมุทรปราการจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
ลงวันที่ 18/03/2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสมเทพ บุญกว้าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ (ป.) ได้จัดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณหน้าทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย และจัดวางเจลล้างมือให้ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนที่มาติดต่อ เพื่อลดและป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว


'