f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
title
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ พนักงานบริการ และพนักงานโยธา (คนพิการ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้กลับรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ต้องคงมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน จะต้องดำเนินการตามมาตรการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด มีผลทำให้กรมทางหลวงไม่สามารถดำเนินการสอบฯ ตามที่กำหนดวันที่จะประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม "จึงขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง" โดยจะประกาศ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 และเว็บไซต์ของสำนักงานฯ
title
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 เมษายน 2564 จำนวน 8 ตำแหน่ง (รวม 27 อัตรา) ดังนี้.- 1. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร - แขวงทางหลวงกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา - แขวงทางหลวงอยุธยา จำนวน 1 อัตรา - แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา - แขวงทางหลวงปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานโยธา - แขวงทางหลวงอยุธยา จำนวน 2 อัตรา - แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จำนวน 3 อัตรา - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา - แขวงทางหลวงนนทบุรี จำนวน 3 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร - แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา - แขวงทางหลวงนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา - แขวงทางหลวงธนบุรี จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล - แขวงทางหลวงนครนายก จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา - แขวงทางหลวงธนบุรี จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ - แขวงทางหลวงกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา - แขวงทางหลวงนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา 7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ - แขวงทางหลวงปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา 8. ตำแหน่ง พนักงานโยธา (พิการ) - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 2 อัตรา - แขวงทางหลวงธนบุรี จำนวน 1 อัตรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/1sNcikQUmrEC-GlBt5zyZnAS3bK5Tk7cW/view?usp=sharing ติดตามข่าวสารได้ที่ Website : http://bangkok.doh.go.th/bangkok Facebook Page : https://www.facebook.com/ooh13/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 โทร. 0 2521 0560 ต่อ 209 ในวันและเวลาราชการ
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2563 - 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2563 - 2565 พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 นายปราบพล โล่ห์วีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 2 คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกรุงเทพ ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ