f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2563 - 2565
ลงวันที่ 25/02/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2563 - 2565 พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 นายปราบพล โล่ห์วีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 2 คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกรุงเทพ ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


'