แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
08
มกราคม
2562

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ แขวงฯนนทบุรี เดินทางเข้าขอพรและมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562 8 January 2019 Mr.Suwiput Tantayothin The Director of Nonthaburi Highway District Bring the civil servants and officers of the District of Nonthaburi to travel to ask for blessings and give souvenirs to the administrators and heads of departments. Highway No.13 Office on the New Year's Day 2019

title
03
มกราคม
2562

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะทำงานเดินทางติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทั้งออกตรวจจุดตรวจหลัก, จุดตรวจรอง,/บริการ และด่านชุมชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำตรวจ ทั้งนี้ มีนายโสภณ สังข์แป้น รองอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, ส่วนราชการอำเภอ, ทหาร, ตำรวจ และส่วนองค์กรปกครองท้องที่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมคณะจุดตรวจด้วย On 29 December 2018 at 13.00 hrs. Mr.ChonraThi YangTong a vice – governor Nonthaburi and  The working Group to follow up the operation as well as check the main checkpoints, secondary checkpoints, / services and The community checkpoints to create morale and encouragement for the regular staff to inspect. There are Mr. Sophon Sangpaen Deputy Director of Operations, District government, military, police and local administrative organizations as a representative to join the checkpoint team as well

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+