Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการพัฒนาแหล่งท่องที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ประจำปี 2567 ปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ (ระยะที่ 4) กม.33+200 - กม.34+200

ตามที่ แขวงทางหลวงอยุธยา มีโครงการพัฒนาแหล่งท่องที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ประจำปี 2567 ปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ (ระยะที่ 4) กม.33+200 - กม.34+200 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการของโครงการฯ เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ และร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แขวงทางหลวงอยุธยา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการฯ และเสนอความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น.ณ อาคารหอสมุด วัดจุฬามณี ตำบล บ้านกุ่ม อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แขวงทางหลวงอยุธยา จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
title
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล กม.16+000 - กม.18+000

ตามที่ แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง มีโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล กม.16+000 - กม.18+000 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการของโครงการฯ เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ และร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แขวงทางหลวงอยุธยา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการฯ และเสนอความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองผักไห่ ตำบล ผักไห่ อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แขวงทางหลวงอยุธยา จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
title
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน บางบาล - ผักไห่ กม.23+600 - กม.25+070

ตามที่ แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง มีโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน บางบาล - ผักไห่ กม.23+600 - กม.25+070 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการของโครงการฯ เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ และร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แขวงทางหลวงอยุธยา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการฯ และเสนอความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ท้องประชุมเทศบาลเมืองผักไห่ ตำบล ผักไห่ อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แขวงทางหลวงอยุธยา จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน