f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อการก่อสร้างสะพาน Overpass บริเวณไหล่ทางหลวงหมายเลข 308 (อุดมสรยุทธ์) ช่วง กม.0+600.000 – กม.1+140.000

ด้วยแขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง มีโครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วง กม.0+000.000 – กม.7+332.494   (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2) ระยะทางยาวประมาณ 7.332 กิโลเมตร โดยบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญา วันที่ 16 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาทำการ 1,080 วัน เนื่องจาก ผู้รับจ้าง จะดำเนินการก่อสร้างฐานราก และตอม่อสะพานตำแหน่ง P46L – P47L และ P45R – P46R ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้า บางปะอิน (อุดมสรยุทธ์) แขวงทางหลวงอยุธยา  จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบี่ยงการจราจร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562     เป็นต้นไป  จนกว่างานจะแล้วเสร็จ และเพื่ออำนวยความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง  จึงขอให้หน่วยงานของท่าน โปรดประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน        (อุดมสรยุทธ์) ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ ทั้งนี้ แขวงทางหลวงอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายสุขใจ แสงสกุล นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ  ระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 08 6975 3359 เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้โปรดใช้ความระมัดระวัง  ในการใช้เส้นทาง โดยขอให้ปฏิบัติตามเครื่องหมาย และป้ายจราจรโดยเคร่งครัด
title
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อการก่อสร้างสะพาน Overpass ทางหลวงหมายเลข 32 (บริเวณเกาะกลาง)

ด้วยแขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง มีโครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ระหว่าง กม.0+000.000 – กม.7+332.494 (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2) ระยะทางยาวประมาณ 7.332 กิโลเมตร โดยบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญา วันที่ 16 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาทำการ 1,080 วัน   เนื่องจาก ผู้รับจ้าง จะดำเนินการก่อสร้างฐานราก และตอม่อสะพาน P26L - P28L และ P25R - P27R ในทางหลวงหมายเลข 32 บริเวณร่องกลาง และร่องกลางทางหลักกับทางขนาน ที่ กม.2+400.000 ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง แขวงทางหลวงอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบี่ยงการจราจร             ตามแบบแปลน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ และเพื่ออำนวยความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง จึงขอให้หน่วยงานของท่าน โปรดประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32 ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ ทั้งนี้ แขวงฯ ได้มอบหมายให้ นายสุขใจ แสงสกุล นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ  ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 08 6975 3359 เป็นผู้ประสานงาน
title
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อการก่อสร้าง RAMP 204, RAMP 205 บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ)

ด้วยแขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง มีโครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ระหว่าง กม.9+008.350 – กม.15+000.000       (รวมทางแยกต่างระดับวังน้อย) ระยะทางยาวประมาณ 5.993 กิโลเมตร โดยบริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด ผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญา วันที่ 16 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ระยะเวลาทำการ 960 วัน  เนื่องจาก ผู้รับจ้าง จะดำเนินการก่อสร้างฐานราก และตอม่อสะพาน P7 และ P3 ในทางหลวงหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) บริเวณเกาะกลาง ที่ กม.4+150.000 แขวงทางหลวงอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบี่ยงการจราจร ตามแบบแปลน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ  และเพื่ออำนวยความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง ขอประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 309 ให้ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนทราบ ทั้งนี้ แขวงฯ ได้มอบหมายให้ นายสุขใจ แสงสกุล นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ  ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 08 6975 3359  เป็นผู้ประสานงาน