วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+650 - กม.40+000 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 72 EACH. 22/12/2563 2,969,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3051 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านนา - บางอ้อ ระหว่าง กม.1+800 - กม.4+950 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 56 EACH. 22/12/2563 2,951,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.49+700 - กม.50+560 และ กม.55+450 - กม.56+180 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 34 EACH. 22/12/2563 1,927,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.6+300 - กม.8+100 LT. ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 49 EACH. 22/12/2563 1,999,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงนครนายก จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ Dron พร้อมอุปกรณ์ 25/11/2563 109,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ท จำนวน 1 งาน 23/11/2563 9,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น 23/11/2563 21,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 23/11/2563 23,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.17+ 607 ปริมาณงาน 13,240 SQ.M. 21/12/2563 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ที่ กม.11+350 RT. ปริมาณงาน 4,140 SQ.M. 21/12/2563 8,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 210 ตัน 11/11/2563 462,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 10/11/2563 6,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 36 รายการ 10/11/2563 198,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0502 ตอน นครนายก - ปากพลี ที่ กม.133+003 สี่แยกวัดอุดม ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1 L.S. 04/12/2563 1,930,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0501 ตอน คลองยาง - นครนายก ที่ กม.113+845 สามแยกแก่งคอย ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1 L.S. 04/12/2563 1,197,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 453 รายการ