f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
"แขวงฯกรุงเทพ ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง"

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภโชค มีอำพล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ พร้อมด้วย นายธนัช ศรีพัฒน์อินทร์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวอภิชา ชูศรี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายวิศวกรรม นางเสาวภาคย์ ยุบลมาตย์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองมาปฏิบัติงาน ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง